Устни преводи

Бюрото за преводи 7Polyglossia TRANSLATIONS, в сътрудничество със Съдебната Палата в Солун, предлага услуги за устен превод на български и гръцки език. Думата „преводи“ може да има широк спектър от значения за хората въз осова на техния произход, обучение или опит в преводаческата професия. Най-добрата дефиниция на тази дума обаче е тази, разработена от изследователска група по преводите в Канада:

„Преводът е процес на комуникация, който се стреми да разкрие концепциите и връзките на нашето културно и природно наследство, чрез взаимодействие с предмети, обекти, пейзажи и места.“

Трябва да се подчертае, че процесът на превеждане не представлява просто информация, а специфична комуникационна стратегия, използвана при превеждане на тази информация за хората, от техническия език на експерта, на ежедневния език на посетителя.

СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ

Последно обновена на 14 Януари 2020

Съдебният преводач трябва да има ниво на обучение по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка. Трябва да не бъде осъждан за престъпление от общ характер; да не е лишен от право да упражнява професия или дейност; да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт и да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин.

Дейността на преводачите в съдебното производство се основава на следните принципи: законност; процесуална независимост на преводача; добросъвестност, обективност, точност и пълнота на превода; поверителност и спазване на професионалната етика.

В окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд се поддържат регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи.

Съдебният преводач има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначен преводът, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на съдебен преводач, което удостоверява чрез представяне на карта на съдебен преводач.

Свържете се с нас

    Избери файлКачи файл

    Бъдете в течение

    Регистрирайте се, за да бъдете
    информирани за всичко ново

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.