Според „Асоциацията на опълномощените преводачи“ документите за превод се класифицират в следните четири категории, които са общи както за публичните, така и за частните документи:

А КАТЕГОРИЯ: 1) Свидетелства за раждане, кръщение, брак, смърт, семейно положение, НИКАКВО свидетелство за съдимост, 2) Общински свидетелства и други удостоверения, 3) Шофьорски книжки, 4) Паспорти, 5) Медицински свидетелства без медицински показания, 6) Разрешително за пребиваване, 7) Призоваване на свидетели, 8) АПОСТИЛ, 9) Лични документи – лична кореспонденция.

Б КАТЕГОРИЯ: 1) Удостоверяване на обучение (степени – дипломи), 2) Подробна оценка на степени – Сертификати за обучение, 3) Сертификати (медицински, военни), 4) Служебни писма, 5) Данъчни декларации, 6) Фактури – квитанции за услуги, 7) Удостоверения (Услуги, Организации, Банки, Европейски съюз), 8) Досиета за съдимост със съдържание, 9) Медицински свидетелства с медицински термини, 10) Разрешителни за работа – преподаване, 11) Препоръчителни писма, 12) Отговорни изявления, 13 ) CV просто, 14) Обявления – Реклами в пресата, 15) Обикновена кореспонденция на гръцките обществени служби с международни организации и ЕС.

В КАТЕГОРИЯ: 1) Медицински диагностични доклади, 2) Съдебни решения – съдебни протоколи – пълномощни, 3) Устав на дружества – асоциации, 4) Документи с икономически – технически – научни термини, 5) Аналитични учебни ръководства, 6) Баланс фирмени листове, 7 ) Държавен вестник Листове, 8) Обяви – Реклами в пресата (с терминология), 9) Лични документи – частни писма (с терминология), 10)  Документи – Завещания, 11) Автобиографии с терминология, 12) Служебни решения за разрешителни за работа, 13 ) Текстове в онлайн пресата, 14) Речи, протоколи от срещи, 15) Комплексна кореспонденция на гръцките обществени служби с международни организации и ЕС, 16) Доклади-доклади от и до ЕС, 17) Текстове на законодателството на Е.С., 18) Документи с политическо значение (комуникации, речи), 19) Документи, свързани със съдебни дела (правна помощ, международна и европейска заповед за арест), 20) Документи, свързани с политиките на Е.С., 21) Наръчници (политика, действия, информация).

Г КАТЕГОРИЯ: 1) Ръкописни медицински доклади, 2) Ръкописни съдебни решения – пълномощни – съдебни протоколи, 3) Ръкописни показания на свидетели, 4) Ръкописни финансови – технически – научни термини, 5) Ръкописни решения за развод, 6) Ръкописни лични документи – неофициални писма, 7) Ръкописни автобиографии с терминология, 8) Ръкописни решения за връчване на разрешителни за работа, 9) Ръкописни завещания, 10) Ръкописни протоколи от аутопсия, 11) Ръкописни нотариални актове на гръцки или чуждестранни регистри.

Като ръкописи се характеризират текстове, на които поне една трета от съдържанието е ръкописно.

За правилното изпълнение на работата си дипломираните преводачи се контролират от Министерството на външните работи, което отговаря за извършването на проверки, инспекции и разследвания, както след подадена жалба, така и по служба.

Всяко виновно и вменено действие или бездействие на дипломирания преводач в противоречие с разпоредбите на този закон представлява престъпление и се наказва по реда на този закон…

Оправомощаващи разпоредби

 • С решение на министъра на външните работи се изготвя „Регистър на дипломираните преводачи“ и се уреждат всички специфични въпроси, като начин и ред на вписване, публикувани данни и информация, класификация и начин на търсене. С подобно решение се определят условията и оправдателните документи за участие в тръжната процедура по част б на ал.2 на чл.147, методът на изпит, както и всеки по-специфичен въпрос за избор на дипломирани преводачи.
 • Със съвместно решение на министрите на външните работи и на цифровото управление се уреждат детайлните въпроси относно „Одобрен електронен подпис“, работата на информационната система и „Уникален сериен номер“ (баркод).
 • Със съвместно решение на министрите на финансите и на външните работи се определя минималното законово възнаграждение на дипломираните преводачи. При подобно решение възнаграждението може да бъде коригирано.
 • С решение на министъра на външните работи може да се променя съдържанието на категориите документи, подлежащи на превод.

Източник: www.e-nomothesia.gr

Leave a comment

Свържете се с нас

  Избери файлКачи файл

  Бъдете в течение

  Регистрирайте се, за да бъдете
  информирани за всичко ново

  7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.