Σύμφωνα με το “Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών” τα προς μετάφραση έγγραφα κατατάσσονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες που είναι κοινές τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έγγραφα:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1) Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, θανάτου, οικογενειακής καταστάσεως, ποινικού μητρώου ΜΗΔΕΝ, 2) Βεβαιώσεις Δήμων και λοιπά πιστοποιητικά, 3) Διπλώματα οδήγησης, 4) Διαβατήρια, 5) Ιατρικές αποδείξεις χωρίς ιατρικούς όρους, 6) Άδειες παραμονής, 7) Κλήσεις μαρτύρων, 8) Επισημείωση APOSTILLE, 9) Προσωπικά έγγραφα – ιδιωτικές επιστολές.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1) Αποδεικτικά σπουδών (πτυχία – διπλώματα), 2) Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων- Βεβαιώσεις σπουδών, 3) Πιστοποιητικά (ιατρικά, στρατολογικά), 4) Εθιμοτυπικές επιστολές, 5) Φορολογικές δηλώσεις, 6) Τιμολόγια – αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, 7) Βεβαιώσεις (Υπηρεσιών, Οργανισμών, Τραπεζών, Ευρωπαϊκής Ένωσης), 8) Ποινικά μητρώα με περιεχόμενο, 9) Ιατρικές αποδείξεις με ιατρικούς όρους, 10) Άδειες εργασίας – διδασκαλίας, 11) Συστατικές επιστολές, 12) Υπεύθυνες δηλώσεις, 13) Βιογραφικά σημειώματα απλά, 14) Ανακοινώσεις – Αγγελίες στον τύπο, 15) Απλή αλληλογραφία ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1) Ιατρικές διαγνωστικές εκθέσεις, 2) Δικαστικές αποφάσεις – πρακτικά δικαστηρίων – πληρεξούσια, 3) Καταστατικά εταιρειών – σωματείων, 4) Έγγραφα με οικονομικούς -τεχνικούς – επιστημονικούς όρους, 5) Αναλυτικοί οδηγοί σπουδών, 6) Ισολογισμοί εταιρειών, 7) Φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως, 8) Ανακοινώσεις – Αγγελίες στον τύπο (με ορολογία), 9) Προσωπικά έγγραφα – ιδιωτικές επιστολές (με ορολογία), 10) Έγγραφα διαθηκών, 11) Βιογραφικά σημειώματα με ορολογία, 12) Αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 13) Κείμενα διαδικτυακού τύπου, 14) Ομιλίες, πρακτικά συνεδριάσεων, 15) Σύνθετη αλληλογραφία ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε., 16) Εκθέσεις-αναφορές από και προς την Ε.Ε., 17) Κείμενα νομοθεσίας Ε.Ε., 18) Έγγραφα πολιτικής σημασίας (επικοινωνίες, ομιλίες), 19) Έγγραφα που αφορούν σε δικαστικές υποθέσεις (δικαστική συνδρομή, διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης), 20) Έγγραφα που αφορούν σε πολιτικές της Ε.Ε., 21) Εγχειρίδια (πολιτικών, δράσεων, ενημέρωσης).

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1) Χειρόγραφες ιατρικές εκθέσεις, 2) Χειρόγραφες δικαστικές αποφάσεις – πληρεξούσια – πρακτικά δικαστηρίων, 3) Χειρόγραφες καταθέσεις μαρτύρων, 4) Χειρόγραφα με οικονομικούς – τεχνικούς – επιστημονικούς όρους, 5) Χειρόγραφες αποφάσεις διαζυγίων, 6) Χειρόγραφα προσωπικά έγγραφα – ανεπίσημα γράμματα, 7) Χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα με ορολογίες, 8) Χειρόγραφες αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 9) Χειρόγραφες διαθήκες, 10) Χειρόγραφες εκθέσεις αυτοψίας, 11) Χειρόγραφες ληξιαρχικές πράξεις ελληνικών ή ξένων ληξιαρχείων.

Ως χειρόγραφα χαρακτηρίζονται κείμενα των οποίων το ένα τρίτο τουλάχιστον του περιεχομένου είναι χειρόγραφο.

Για την ορθή εκτέλεση του έργου τους, οι πιστοποιημένοι μεταφραστές εποπτεύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών, είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, είτε αυτεπαγγέλτως.

Κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή παράλειψη του πιστοποιημένου μεταφραστή που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος συνιστά παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος…

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 • Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο σχετικό ζήτημα, όπως ο τρόπος και η σειρά αναγραφής, τα αναρτώμενα στοιχεία και πληροφορίες, η ταξινόμηση και ο τρόπος αναζήτησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία της περ β’ της παρ. 2 του άρθρου 147, ο τρόπος εξέτασης, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα επιλογής των πιστοποιημένων μεταφραστών
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά ζητήματα που αφορούν στην «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή», στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και στον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode).
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των πιστοποιημένων μεταφραστών. Με όμοια απόφαση δύναται να γίνεται αναπροσαρμογή της αμοιβής.
 • Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύναται να μεταβάλλεται το περιεχόμενο των κατηγοριών των προς μετάφραση εγγράφων.

Πηγή: www.e-nomothesia.gr

Leave a comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου

  Μείνετε Ενημερωμένοι

  Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
  πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

  7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.