Официалният превод е точен и заверен според съдържанието на заверения или признат документ от чужд език на гръцки и обратно.

Сертифицирани преводачи извършват официални преводи от чужд език на гръцки и обратно, предоставяйки услугите си като самостоятелно заети лица:

а) публични и частни документи, независимо дали са предоставени от физически лица или от обществени служби,

б) чуждестранни публични документи, както са определени от Хагската конвенция и носят обозначението на Хагската конвенция „APOSTILLE“, в случай че идват от орган на държава, която е страна по тази конвенция.

Във всеки друг случай, стига или да носят виза от гръцкото консулство на страната на произход на документа, или да носят виза от консулството на тази държава в Гърция със заверка от компетентния отдел на K.E.P.A.E. . За документи от държави, за които Гърция е изразила резерви относно присъединяването им към Хагската конвенция и доколкото тези резерви не са отменени, валидирането се извършва само от съответния гръцки консулски орган.

Официален превод на частни документи се извършва, когато те са заверени или одобрени. Сертифицираните преводачи могат също така да превеждат неоторизирани или непрегледани или неподписани или компютъризирани лични документи, чийто превод не е официален превод.

Работата на дипломиран преводач започва с регистрацията му в „Регистъра на дипломираните преводачи“ на Министерството на външните работи и е несъвместима с предоставянето на услуги, с каквото и да е трудово правоотношение по публичното или частното право в гръцката държава и в публичното право Юридически лица (НПЛД), включително организации на местното самоуправление (ЛОА) от всички нива. Несъвместимото не се отнася за преводачите, включени в случ. a’ на параграф 2.

Дипломираният преводач е длъжен:

. предоставя услугите си лично на държавата и на всяко физическо или юридическо лице от публичното или частното право, като изключва възможността за възлагане на превода на трета страна или възлагане на подизпълнители,

. разполага с професионално седалище за предоставяне на своите услуги. Разрешено е съвместно настаняване на дипломирани преводачи в едно и също пространство,

. старателно съхранява пълно електронно досие, както и идентичен защитен файл (backup) на всички извършени от него преводи, с посочване на „Уникален сериен номер“ (баркод) на всеки превод, в съответствие с разпоредбите на настоящия документ,

. незабавно да уведоми компетентните по закон органи за всяка фалшификация, фалшификация или фалшификация на документ, както и да предостави всякаква друга подходяща информация,

. да пази пълна конфиденциалност на информацията, която получава при изпълнение на задълженията си и да спазва изцяло когнитивните, национални и международни разпоредби за защита на личните данни.

Сертифицираните преводачи са застраховани и се управляват от разпоредбите за самостоятелно заети лица. Министерството на външните работи не носи отговорност за застрахователното покритие на заклет преводач.

Сертифицираният преводач получава „Одобрен електронен подпис“ от Дирекцията по персонала и административната организация на Министерството на външните работи, след като е вписан в „Регистра на сертифицираните преводачи“ на Министерството на външните работи. В случай на загуба на статута на сертифициран преводач по какъвто и да е начин, „Одобреният електронен подпис“ се деактивира незабавно от Дирекцията по персонала и административната организация на Министерството на външните работи.

Всеки превод се идентифицира с „Уникален сериен номер“ (баркод), който се предоставя на дипломирания преводач, чрез информационната система на МВнР, в момента на получаване на всяка заявка за превод.

Форматът на страницата използва шрифт 12, Times New Roman, един ред и половина разстояние и три (3) сантиметра полета на страницата (ляво – дясно) и официалният превод трябва: а) да бъде приложен към преведения документ, б) в началото на текста на превода горе вдясно, да носи „Уникален сериен номер“ (баркод), съгласно горното, в) в края на текста на превода да има изрична препратка към всички страници на преведен документ и всички страници на превода, както и обозначението „Официален превод по отношение на вярното и точно предаване на съдържанието без промяна, било от оригинала, било от завереното копие, от … език на .. . език.“ Място, дата, хронология, г) в края на текста, под горното обозначение, да носи „Одобрен електронен подпис“ на заклет преводач.

Дейността на сертифициран преводач се прекратява автоматично вследствие: а) смърт, б) налагане на окончателно заличаване от „Регистрата на сертифицираните преводачи“, в) безвъзвратна присъда за престъпление, което възпрепятства членството, г) подаване на оставка. В този случай, за да бъде въведен отново в „Регистър на сертифицираните преводачи“, е необходимо да се извърши процедурата по първоначалното включване.

Във всички горепосочени случаи се издава акт за заверка от министъра на външните работи и се извършва заличаване от „Регистъра на Удостоверените преводачи“ на МВнР.

Таксата се определя на страница и/или на брой думи на страница за превод и категория на документа за превод, в съответствие с това, което е определено в параграф e’. Горните услуги се облагат с ДДС. с нормалния коефициент.

Източник: www.e-nomothesia.gr

Leave a comment

Свържете се с нас

    Избери файлКачи файл

    Бъдете в течение

    Регистрирайте се, за да бъдете
    информирани за всичко ново

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.