Επίσημη μετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιημένη ως προς το περιεχόμενό της, μετάφραση επικυρωμένου ή θεωρημένου, εγγράφου, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα.

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι:

α) δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες,

β) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης και φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση αυτή.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είτε φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου, είτε φέρουν θεώρηση από την προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα με επικύρωση από το αρμόδιο τμήμα του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική Αρχή.

Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται όταν αυτά φέρουν επικύρωση ή θεώρηση. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δύνανται να μεταφράζουν και ανεπικύρωτα ή αθεώρητα ή ανυπόγραφα ή μηχανογραφημένα ιδιωτικά έγγραφα, η μετάφραση των οποίων δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση.

Το έργο του πιστοποιημένου μεταφραστή αρχίζει από την εγγραφή του στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι ασυμβίβαστο με την παροχή υπηρεσιών, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου στο Ελληνικό Δημόσιο και στη Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών. Το ασυμβίβαστο δεν ισχύει για τους μεταφραστές που εντάσσονται με την περ. α’ της παρ. 2.

Ο πιστοποιημένος μεταφραστής υποχρεούται να:

. παρέχει αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο και σε οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, αποκλειόμενης της δυνατότητας ανάθεσης του μεταφραστικού έργου σε τρίτο πρόσωπο ή της ανάθεσης υπεργολαβιών,

. διαθέτει επαγγελματική έδρα για την παροχή των υπηρεσιών του. Επιτρέπεται η συστέγαση πιστοποιημένων μεταφραστών στον ίδιο χώρο,

. τηρεί επιμελώς πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο, καθώς και ταυτόσημο αρχείο ασφαλείας (backup) αυτού, του συνόλου των μεταφράσεων που έχει διενεργήσει, με την αναγραφή του «Μοναδικού Σειριακού Αριθμού» (barcode) μετάφρασης για κάθε μετάφραση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν,

. γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες, κατά νόμο, αρχές οποιαδήποτε παραποίηση, πλαστογράφηση ή νόθευση εγγράφου, καθώς και να παρέχει όποια άλλη σχετική πληροφορία,

. να τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τις πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του και να συμμορφώνεται πλήρως με τις γνωσιακές, εθνικές και διεθνείς διατάξεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές ασφαλίζονται με βάση τις διατάξεις περί μη μισθωτών και διέπονται από αυτές. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν φέρει ευθύνη για την ασφαλιστική κάλυψη των πιστοποιημένων μεταφραστών.

Στον πιστοποιημένο μεταφραστή χορηγείται, με την εγγραφή του στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών, «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του πιστοποιημένου μεταφραστή, με οποιονδήποτε τρόπο, η «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» απενεργοποιείται άμεσα από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κάθε μετάφραση ταυτοποιείται με έναν «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode), ο οποίος παρέχεται στον πιστοποιημένο μεταφραστή, μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τον χρόνο παραλαβής κάθε αιτήματος προς μετάφραση.

Για τη διαμόρφωση της σελίδας χρησιμοποιείται γραμματοσειρά 12, Times New Roman, διάκενο μιάμισης γραμμής και περιθώρια σελίδας τριών (3) εκατοστών (αριστερά – δεξιά) και η επίσημη μετάφραση πρέπει: α) να προσαρτάται στο έγγραφο που μεταφράστηκε, β) στην αρχή του κειμένου της μετάφρασης επάνω δεξιά, να φέρει τον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode), κατά τα ανωτέρω, γ) στο τέλος του κειμένου της μετάφρασης να φέρει ρητή αναφορά του συνόλου των σελίδων του εγγράφου που μεταφράστηκε και του συνόλου των σελίδων της μετάφρασης, καθώς και την ένδειξη «Επίσημη μετάφραση ως προς την πιστή και ακριβή απόδοση του περιεχομένου χωρίς μεταβολές, είτε εκ του πρωτοτύπου είτε εκ του επικυρωμένου αντιγράφου, από την … γλώσσα στην … γλώσσα.» Τόπος, Ημερομηνία, Χρονολογία, δ) στο τέλος του κειμένου, κάτω από την ανωτέρω ένδειξη, να φέρει την «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» του πιστοποιημένου μεταφραστή.

Το έργο του πιστοποιημένου μεταφραστή λήγει αυτοδικαίως λόγω: α) θανάτου, β) επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών», γ) αμετάκλητης καταδίκης για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα ένταξης, δ) υποβολής παραίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, για την επανένταξη στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» απαιτείται η διενέργεια της διαδικασίας της αρχικής ένταξης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών και πραγματοποιείται διαγραφή από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η αμοιβή καθορίζεται ανά σελίδα ή/και ανά αριθμό λέξεων ανά σελίδα μετάφρασης και κατηγορία του προς μετάφραση εγγράφου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. ε’. Επί των ανωτέρω υπηρεσιών επιβάλλεται Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή. 

Πηγή: www.e-nomothesia.gr

Leave a comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου

    Μείνετε Ενημερωμένοι

    Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
    πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.