Данъчната политика на дадена държава е в основата на нейната икономическа и фискална политика. Тя е важен инструмент за регулиране на макроикономическите съотношения, както и важен лост за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции, икономическия растеж и заетостта.

Данъци върху доходите на физическите лица

Данък върху добавената стойност

Данък, удържан при източника

Данък върху доходите

Патентен данък

Данък върху възмездното придобиване на недвижимо имущество

Данък за придобиване на имущество по дарение

Туристически данък

Данък наследство

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Данък върху хазартната дейност

Данък върху доходите на икономическите предприятия

Данък върху застрахователните премии

Данък върху дейността по експлоатация на кораби

Данък върху разходите

Данък върху таксиметровия превоз на пътници

Leave a comment

Свържете се с нас

    Избери файлКачи файл

    Бъдете в течение

    Регистрирайте се, за да бъдете
    информирани за всичко ново

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.