Η Ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ) είναι μια προσωπική εμπορική εταιρεία (ΕΕ) που ιδρύεται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) με σκοπό την κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα και το κέρδος. Παρά την πιθανότητα ο εταίρος σε κοινοπραξία να είναι νομικό πρόσωπο, αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη. Συνήθως οι συνεργάτες είναι στενοί συγγενείς, παρά την τάση διεύρυνσης του κύκλου των πιθανών άσχετων συμμετεχόντων. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για κληρονόμους που συγκεντρώνονται για να συνεχίσουν την εμπορική δραστηριότητα του διαθέτη τους.

Εγκατάσταση

Μια Ομόρρυθμή εταιρεία ιδρύεται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένα μόνο πρόσωπο, καθώς ιδρυτές μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Παρά την καταρχήν δυνατότητα συμμετοχής νομικών προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη. Ο σχηματισμός του απαιτεί τη σωρευτική παρουσία δύο νομικών γεγονότων, ήτοι

– σύναψη ιδρυτικής σύμβασης, η οποία πρέπει να είναι γραπτή με συμβολαιογραφική επικύρωση των υπογραφών των ιδρυτών. Είναι μια μορφή για την πραγματικότητα, όχι για την απόδειξη. Η σύμβαση έχει υποχρεωτικό και προαιρετικό περιεχόμενο, ως μέρος του οποίου είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο. Πρέπει να περιέχει:

 • εταιρεία που πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ομόρρυθμη εταιρεία», «ΟΕ» ή «Αφοι». Πρέπει να αποτελείται από το όνομα ενός ή περισσότερων από τους ιδρυτές.
 • το αντικείμενο δραστηριότητας, που ορίζεται ελεύθερα.
 • έδρα και διεύθυνση διοίκησης
 • το είδος και το ποσό των συνεισφορών κάθε εταίρου
 • τρόπος διανομής κερδών

– εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο – υποβάλλεται αίτηση εγγραφής, η οποία υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές. Επισυνάπτεται το ιδρυτικό συμφωνητικό και δείγμα των υπογραφών των προσώπων που, σύμφωνα με τη συμφωνία, θα εκπροσωπήσουν την εταιρεία. Η εγγραφή έχει συστατικό αποτέλεσμα, δηλαδή από την εκτέλεσή της ιδρύεται η ομόρρυθμη εταιρεία ως εμπορικό και νομικό πρόσωπο. Η καταχώριση δεν πρέπει να δημοσιεύεται στην «ΦΕΚ»

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Οι εταίροι στο Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικά, η ΟΕ είναι ένα ΕΕ, η οποία φέρνει ασφάλεια στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κυρίως για τους πιστωτές του και όχι τόσο για τους εταίρους του. Έχει καλή οικονομική εφαρμογή σε χώρες που βρίσκονται σε μετάβαση στην οικονομία της αγοράς, αν και είναι μια εταιρεία μικρού κεφαλαίου.

Διαχείριση

“Εμπορικό δίκαιο”

Άρθρο 84. (1) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εταιρείας, εκτός εάν η εταιρική σύμβαση έχει αναθέσει τη διαχείριση σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή σε άλλο πρόσωπο. (2) Απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων για την απόκτηση και διάθεση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί ακινήτων, για το διορισμό διαχειριστή που δεν είναι εταίρος και για τη σύναψη σύμβασης χρηματικού δανείου μεγαλύτερου ποσού. από αυτό που ορίζεται στην ιδρυτική σύμβαση .

Άρθρο 85. Ανάκληση της ανάθεσης διαχείρισης: Η απόφαση για ανάθεση διαχείρισης σε έναν ή περισσότερους εταίρους μπορεί να ανακληθεί από το περιφερειακό δικαστήριο στην έδρα της εταιρείας κατόπιν αιτήματος ορισμένων από τους εταίρους, εάν οι διαχειριστές έχουν παραβιάσει τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για άλλους λόγους που προβλέπονται στη σύμβαση . Η απόφαση του δικαστηρίου αποστέλλεται αυτεπάγγελτα στον Οργανισμό Εγγραφής για εγγραφή στο εμπορικό μητρώο.

Άρθρο 86. Δικαίωμα ελέγχου του εταίρου: Ο εταίρος, ο οποίος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαχείριση, μπορεί να ρωτήσει προσωπικά για τις υποθέσεις της εταιρείας, να ελέγξει τα εμπορικά βιβλία, την εταιρεία και άλλα έγγραφα και να ζητήσει εξηγήσεις από τους διαχειριστές.

Άρθρο 87. Λήψη αποφάσεων: Όταν, σύμφωνα με το καταστατικό, οι αποφάσεις της εταιρείας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε βιβλίο πρωτοκόλλου.

Λήξη

Γενικές σημειώσεις: Η εκκαθάριση ρυθμίζεται στο κεφ. XVII του Εμπορικού Κώδικα – Άρθ. 266-274. Ο όρος εκκαθάριση έχει διάφορες έννοιες. Αφενός η εκκαθάριση θεωρείται ως σύστημα ενεργειών (παραγωγή) και αφετέρου η εκκαθάριση ορίζεται ως στάδιο ύπαρξης ΕΕ – στην πραγματικότητα είναι το τελευταίο στάδιο ύπαρξης ΕΕ , όταν συνεχίζει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, αλλά έχει πάψει να υφίσταται για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και τη σύναψη εμπορικών συναλλαγών. Θεωρείται ότι η υπό εκκαθάριση εταιρεία δεν είναι, με τη νομική και τεχνική έννοια της λέξης, έμπορος, αλλά αυτό είναι συζητήσιμο ( ο Μονοπρόσωπος έμπορος παύει να είναι έμπορος, όταν παύει να ασκεί εμπορική δραστηριότητα και η ΕЕ από τη στιγμή της διαγραφή τους από το Еμπορικό Мητρώο. Η εκκαθάριση ως τελευταίο στάδιο ύπαρξης ЕЕ προηγείται πάντα η λήξη της εμπορικής δραστηριότητας.

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) είναι ένας τύπος προσωπικής εμπορικής εταιρείας, που ενώνει 2 ή περισσότερα άτομα για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας κοινής εταιρείας.

Ιστορικά, της ΕΕ χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως νομική μορφή για οικογενειακές επιχειρήσεις. Αργότερα αποκτά απεριόριστη χρήση.

Της δημιουργίας CD προηγείται η σύναψη ιδρυτικής συμφωνίας. Ιδρυτές μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Πρέπει να είναι εγγράφως με συμβολαιογραφική επικύρωση των υπογραφών των εταίρων. Απαιτείται να περιέχει την εταιρεία, την έδρα, τη διεύθυνση, το αντικείμενο δραστηριότητας, τα ονόματα των εταίρων και το ύψος της ευθύνης τους μεμονωμένα.

Η ΕΕ προκύπτει νόμιμα μετά την εγγραφή της στο Εμπορικό Μητρώο.

Τη διαχείριση της ΕΕ αναλαμβάνουν οι απεριόριστοι εταίροι (ονομάζονται ετερόρρυθμοι). Ωστόσο, δεν αποκλείεται η σύμβαση να προβλέπει τη συμμετοχή των ετερόρρυθμων εταίρων (που ονομάζονται ετερόρρυθμοι εταίροι) στη διαχείριση της ΕΕ.

Πηγή: Wikipedia

6 Comments

Leave a comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου

  Μείνετε Ενημερωμένοι

  Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
  πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

  7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.