Като институция в Гърция то е създадено през 1955 г., а в Западна Европа от края на миналия век отговаря на социалната и икономическата потребност на хората, занимаващи се с бизнес. Тази потребност е била да управляват собствено дружество, но да носят отговорност само до размера на участието си в него. Преди това бизнесмените са използвали формата на дружество с ограничена отговорност, за да прикрият семеен бизнес.

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е корпоративна форма

В дружеството с ограничена отговорност определени лица участват номинално. Всяко от тях носи отговорност само до размера на своя дял в дружеството, който не може да бъде представен с акции и не може да бъде прехвърлен, освен ако всички съдружници не се съгласят. Следователно дружеството с ограничена отговорност съчетава предимствата на събирателното дружество и акционерното дружество, като същевременно не среща трудности при учредяването и прекратяването си и не изисква големи суми капитал в сравнение с акционерните дружества.

Дружеството с ограничена отговорност се управлява от общо събрание на съдружниците. По принцип управлението на дружеството принадлежи на всички съдружници, но със сигурност съществува възможност за назначаване на управители или на управител, който може да бъде или да не бъде съдружник.

Еднолична фирма (един собственик).      

Съществува възможност (съгласно член 43А от Закон 3190/1955) да се създаде ООД, което има само един съдружник (физическо или юридическо лице). Въпреки това създаването или преобразуването в еднолично ООД се счита за невалидно, ако единственото лице, което участва в него, е и единственото лице в друго, също еднолично ООД, или единственото лице е друго еднолично ООД.

Частното дружество с ограничена отговорност (ЧОД) е корпоративна форма. Тя е сравнително нова и иновативна форма. Въвеждането ѝ беше обявено на 11. Това е ново и иновативно дружество.

На 29. На 29 май 2013 г. в Държавен вестник A 120 е обявено изменение на Закон 4072/2012 със Закон 4155/2013. Сега капиталът на I.C.E. може да бъде нула (вместо 1 евро, където беше през 2012-2013 г.). По този начин едно И.К.Е. може да остане и без капитал, например след непредвидено намаляване на капитала, без това автоматично да има отрицателни последици за дружеството, например когато то все още има извънкапиталови вноски.

Дружеството с ограничена отговорност се учредява чрез системата за обслужване на едно гише и се състои от едно или повече физически или юридически лица. Учредяването на частно дружество с ограничена отговорност може да се извърши чрез частен документ (споразумение) или чрез нотариален акт само ако се изисква специална разпоредба на закона, например апорт на недвижим имот. Учредяването се извършва чрез компетентния отдел на G.E.M.I. Разходите за учредяване са минимални, тъй като не се плащат такси и такси за публикуване на G.E.K. Incorporated and incorporated companies. От И.К.Е. се изисква да получи корпоративен уебсайт в рамките на един месец.

Седалище: София, ул: I.K.E. има седалище в общината, посочена в устава му. Действителното му седалище може да бъде в друга държава членка, което означава, че седалището не винаги съвпада с действителното седалище на ИП.

Продължителност: Ако това не е посочено в устава, срокът е 12 години от учредяването му, в противен случай той е за определен срок, колкото е посочено в устава му.

Данъчно облагане на I.K.E.: За I.K.E. данъкът се изчислява със ставка от 26% върху общия облагаем доход. Данъкът върху печалбата, разпределена от дружествата с ограничена отговорност на съдружниците, се облага с 10% данък при източника (данък върху дивидентите). Удържаният данък се внася в съответната данъчна служба наведнъж с подаване на декларация през следващия месец.

Акционерното дружество (АД) е дружество, чийто капитал е разделен на акции. Неговата правна рамка е формирана от кодифицирания закон 2190/1920 г. „За акционерните дружества“, който формира и индивидуалния „Закон за акционерните дружества“. Според Търговския закон акционерното дружество винаги е търговско дружество, дори когато не се занимава с търговска дейност. За създаването му трябва да бъде натрупан минимален акционерен капитал от 25 000 евро в съответствие с член 15 от Закон 4548/2019, Държавен вестник A’ 104/2018. Преди този закон и съгласно Законодателния акт от 12.12.2012 г., Държавен вестник 240 A’, прагът е бил 24 000 евро, а преди това сумата е била определена на 60 000 евро съгласно Закон 2190/1920.

Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече лица или да стане едно лице чрез концентриране на акциите в едно лице“ (член 1, параграф 3). Съгласно Закон 3694/2007 е възможно акционерно дружество да бъде учредено от лице, което е единствен акционер или притежава преобладаващото мнозинство от акционерния капитал. Едноличното дружество ограничава предприемаческия риск.

Акционерното дружество трябва да поддържа определени формалности за публичност, които защитават добросъвестните трети лица и търговците. Те включват публикуване на годишните резултати по определен начин (т.е. баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за нетните приходи и разходи в съответствие с гръцката обща счетоводна схема) в Държавен вестник и в политически вестник. В акционерните дружества корпоративният капитал е разделен на равни части – акции, които са поименни или на приносител и са свободно прехвърляеми, освен ако уставът на дружеството не обвързва непрехвърляемостта с определени ограничения („блокирани акции“). Всеки акционер носи отговорност до размера на своята вноска.

Учредяване на акционерно дружество: Учредяването на акционерно дружество изисква одобрение от страна на администрацията (Министерството на развитието или компетентната префектура), но само ако капиталът надхвърля 3 милиона евро, и вписване на одобрението и устава в регистъра на акционерните дружества.

Органи на АД: Върховният орган на АД е Общото събрание (ОС), на което се вземат всички важни решения. Общото събрание се състои от акционерите на дружеството. Общото събрание се състои от акционерите. Редовното Общо събрание се провежда поне веднъж годишно. Всяка акция представлява един глас и всеки има право да гласува или да бъде избран. На Общите събрания се гласува за състава на следващия Съвет на директорите, определят се неговите задължения, вземат се решения по важни въпроси като определяне на дългосрочната политика на дружеството, представят се резултатите, постигнати от дружеството през предходната финансова година, и се одобрява балансът на дружеството. И накрая, всяка промяна в устава на дружеството трябва да бъде решена от общото събрание.

Съветът на директорите (СД) се състои от членовете, гласувани на Общото събрание, и има за задача да контролира дружеството и да определя неговата политика и стратегия. По този начин Съветът на директорите заседава по много важни въпроси и следи напредъка на дружеството на пазара. Съветът на директорите избира своя председател, който отговаря за координирането на работата му, и „главен изпълнителен директор“, който отговаря за управлението и представителството на дружеството. Често председателят и изпълнителният директор могат да бъдат едно и също лице, като може да бъде назначен и повече от един изпълнителен директор.

Правни въпроси: Други правни въпроси са свързани с условията за публичност на общото събрание, като например публикуването във вестник на покана до акционерите за участие в общото събрание двадесет дни преди провеждането му. Разпоредби за увеличен или обикновен кворум на Общото събрание, изменения на Устава и др.

На акционерното дружество се забранява (с някои изключения) да придобива своите акции. Тя обаче може да закупи малък процент от тях, за да ги предостави на своя персонал. Дружеството с ограничена отговорност подлежи на проверка на резултатите и баланса си – както за избягване на данъци, така и за правилността на необходимите счетоводни книги и – от одитори и счетоводители, които проверяват дружеството от името на акционерите и удостоверяват верността на резултатите (когато те са верни).

Договаряне на акции: Минималният акционерен капитал е 24 000 евро и е напълно внесен при учредяването на дружеството. Номиналната стойност на всяка акция не може да бъде определена по-ниска от тридесет цента (0,30) от еврото и по-висока от сто (100) евро.

Дружество с ограничена отговорност може да бъде регистрирано на фондова борса за търговия с акциите му. Въпреки това, за листване на големи фондови борси е необходимо да бъдат изпълнени строги критерии и се изискват повишени формалности за публичност. Всеки може свободно да придобива акции и да ги прехвърля, когато пожелае. При акция, която е регистрирана на фондова борса, цената на акцията, освен дял от капитала на дружеството, съдържа информация. Тази информация (за пазара и дружеството), заедно с търсенето и предлагането на акциите, често води до колебания в цената, без реално да намалява или увеличава капитала на дружеството.

Източник: Уикипедия

Leave a comment

Свържете се с нас

    Избери файлКачи файл

    Бъдете в течение

    Регистрирайте се, за да бъдете
    информирани за всичко ново

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.