Ως θεσμός στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε το 1955 και στη Δυτική Ευρώπη από τα τέλη του περασμένου αιώνα, καλύπτει τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των ανθρώπων που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις. Αυτή η ανάγκη ήταν να διοικούν τη δική τους εταιρεία, αλλά να ευθύνονται μόνο στο βαθμό της συμμετοχής τους σε αυτήν. Παλαιότερα, επιχειρηματίες χρησιμοποιούσαν το έντυπο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για να συγκαλύψουν μια οικογενειακή επιχείρηση.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC) είναι μια εταιρική μορφή

Στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συμμετέχουν ονομαστικά ορισμένα πρόσωπα. Καθένας από αυτούς ευθύνεται μόνο μέχρι το ποσοστό του μεριδίου του στην εταιρεία, το οποίο δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί με μετοχές και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί εκτός εάν συμφωνήσουν όλοι οι εταίροι. Ως εκ τούτου, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας γενικής εταιρείας και μιας ανώνυμης εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ίδρυση και τη διάλυσή της και δεν απαιτεί μεγάλα ποσά κεφαλαίου σε σύγκριση με τις ανώνυμες εταιρείες.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διοικείται από γενική συνέλευση των εταίρων. Καταρχήν, η διοίκηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους, αλλά σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα διορισμού διαχειριστών ή διαχειριστή που μπορεί να είναι ή όχι εταίρος.

Ατομική επιχείρηση (ένας ιδιοκτήτης).

Υπάρχει η δυνατότητα (σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Ν. 3190/1955) να δημιουργηθεί ΕΠΕ που έχει μόνο έναν εταίρο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Ωστόσο, η δημιουργία ή η μετατροπή σε ατομική επιχείρηση θεωρείται άκυρη εάν ο μόνος που συμμετέχει σε αυτήν είναι και ο μοναδικός ιδιοκτήτης άλλης ατομικής επιχείρησης ή ο ατομικός επιχειρηματίας είναι άλλη ατομική επιχείρηση.

Η Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (PLL) είναι μια εταιρική μορφή. Είναι μια σχετικά νέα και καινοτόμος μορφή. Η εισαγωγή του ανακοινώθηκε στις 11. Είναι μια νέα και καινοτόμος εταιρεία.

Στις 29. Στις 29 Μαΐου 2013 το ΦΕΚ Α 120 ανακοίνωσε την τροποποίηση του Ν. 4072/2012 με τον Ν. 4155/2013. Τώρα η πρωτεύουσα του I.C.E. μπορεί να είναι μηδέν (αντί για 1 ευρώ όπου ήταν το 2012-2013). Έτσι, ένα Ι.Κ.Ε. μπορεί επίσης να παραμείνει χωρίς κεφάλαιο, για παράδειγμα μετά από απρόβλεπτη μείωση κεφαλαίου, χωρίς αυτό να έχει αυτόματα αρνητικές συνέπειες για την εταιρεία, για παράδειγμα όταν εξακολουθεί να έχει μη κεφαλαιακές εισφορές.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ιδρύεται μέσω του συστήματος μονοαπευθυντικής εξυπηρέτησης και αποτελείται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η σύσταση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να γίνει με ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό) ή με συμβολαιογραφική πράξη μόνο εφόσον απαιτείται ειδική διάταξη του νόμου πχ εισφορά ακινήτου. Η ενσωμάτωση γίνεται μέσω του αρμόδιου τμήματος του Γ.Ε.ΜΗ. Τα έξοδα σύστασης είναι ελάχιστα καθώς δεν υπάρχουν τέλη ή χρεώσεις δημοσίευσης στο Γ.Ε.Κ. Ανώνυμες και ενσωματωμένες εταιρείες. Από το Ι.Κ.Ε. απαιτείται να αποκτήσετε έναν εταιρικό ιστότοπο εντός ενός μηνός.

Έδρα: Σόφια, οδός: Ι.Κ.Ε. έχει την έδρα του στο δήμο που ορίζεται στο καταστατικό του. Η πραγματική του έδρα μπορεί να βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, πράγμα που σημαίνει ότι η έδρα δεν συμπίπτει πάντα με την πραγματική έδρα της ΠΕ.

Διάρκεια: Εάν δεν αναφέρεται στο καταστατικό, η θητεία είναι 12 έτη από τη σύστασή της, διαφορετικά είναι για ορισμένη διάρκεια όπως ορίζεται στο καταστατικό της.

Φορολογία Ι.Κ.Ε.: Για Ι.Κ.Ε. ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος. Ο φόρος επί των κερδών που διανέμονται από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (φόρος μερισμάτων). Ο παρακρατούμενος φόρος καταβάλλεται στην οικεία εφορία εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης τον επόμενο μήνα.

Ανώνυμη εταιρεία (AΕ) είναι μια εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές. Το νομικό του πλαίσιο διαμορφώνεται με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», ο οποίος διαμορφώνει και τον επιμέρους «Νόμο περί ανωνύμων εταιρειών». Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο, μια ανώνυμη εταιρεία είναι πάντα εμπορική εταιρεία, ακόμη και όταν δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Για τη δημιουργία του πρέπει να σωρευτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4548/2019 ΦΕΚ Α’ 104/2018. Πριν από το νόμο αυτό και σύμφωνα με την από 12.12.2012 Πράξη Νομοθεσίας ΦΕΚ 240 Α’ το όριο ήταν 24.000 ευρώ και πριν το ποσό ορίστηκε σε 60.000 ευρώ σύμφωνα με το Ν. 2190/1920.

Ανώνυμη εταιρεία μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να γίνει μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο» (άρθρο 1, παράγραφος 3) Σύμφωνα με τον Ν. 3694/2007, είναι δυνατή η ανώνυμη εταιρεία. που θα συσταθεί από έναν μόνο μέτοχο ή κατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Η ατομική επιχείρηση περιορίζει τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Μια ανώνυμη εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας που προστατεύουν τους καλόπιστους τρίτους και εμπόρους. Αυτά περιλαμβάνουν τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων με καθορισμένο τρόπο (δηλαδή ισολογισμό, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και κατάσταση καθαρών εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το ελληνικό γενικό λογιστικό σχήμα) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Εφημερίδα της Πολιτείας. Στις μετοχικές εταιρείες, το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μέρη – μετοχές που είναι ονομαστικές ή ανώνυμες και είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες, εκτός εάν το καταστατικό της εταιρείας δεσμεύει τη μη μεταβίβαση με ορισμένους περιορισμούς («δεσμευμένες μετοχές»). Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του.

Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας: Για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας απαιτείται έγκριση από τη διοίκηση (Υπουργείο Ανάπτυξης ή αρμόδια νομαρχία), αλλά μόνο εάν το κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ και η εγγραφή της έγκρισης και καταστατικό στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Όργανα της ΑΕ: Ανώτατο όργανο της ΚΕΠ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), στην οποία λαμβάνονται όλες οι σημαντικές αποφάσεις. Η γενική συνέλευση αποτελείται από τους μετόχους της εταιρείας. Η γενική συνέλευση αποτελείται από τους μετόχους. Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Κάθε μετοχή αποτελεί μία ψήφο και η καθεμία έχει δικαίωμα ψήφου ή εκλογής. Στις Γενικές Συνελεύσεις ψηφίζεται η σύνθεση του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται τα καθήκοντά του, λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά θέματα όπως ο καθορισμός της μακροπρόθεσμης πολιτικής της εταιρείας, τα αποτελέσματα που πέτυχε η εταιρεία στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζεται και εγκρίνεται ο ισολογισμός της εταιρείας. Τέλος, οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από τα μέλη που ψηφίστηκαν στη Γενική Συνέλευση και έχει ως καθήκον τον έλεγχο της εταιρείας και τον καθορισμό της πολιτικής και στρατηγικής της. Με αυτόν τον τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει για πολλά σημαντικά θέματα και παρακολουθεί την πορεία της εταιρείας στην αγορά. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των εργασιών του, και έναν «διευθύνοντα σύμβουλο» που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Συχνά ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο και μπορεί να διοριστούν περισσότεροι από ένας εκτελεστικοί σύμβουλοι.

Νομικά θέματα: Άλλα νομικά ζητήματα σχετίζονται με τις προϋποθέσεις δημοσιότητας της γενικής συνέλευσης, όπως η δημοσίευση σε εφημερίδα πρόσκλησης μετόχων για συμμετοχή στη γενική συνέλευση είκοσι ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της. Διατάξεις για αυξημένη ή τακτική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, τροποποιήσεις του Καταστατικού κ.λπ.

Στην Ανώνυμη εταιρεία απαγορεύεται (με ορισμένες εξαιρέσεις) να αποκτήσει τις μετοχές της. Ωστόσο, μπορεί να αγοράσει ένα μικρό ποσοστό από αυτά για να τα παρέχει στο προσωπικό της. Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπόκειται σε επαλήθευση των αποτελεσμάτων και του ισολογισμού της – τόσο για φοροαποφυγή όσο και για την ορθότητα των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων και – από ελεγκτές και λογιστές που επιθεωρούν την εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων και πιστοποιούν την ακρίβεια των αποτελέσματα (όταν είναι αληθινά).

Διαπραγμάτευση μετοχών: Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι 24.000 ευρώ και είναι πλήρως εξοφλημένο κατά τη στιγμή της σύστασης της εταιρείας. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη από τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ και μεγαλύτερη από εκατό (100) ευρώ.

Η Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να εγγραφεί σε χρηματιστήριο για τη διαπραγμάτευση των μετοχών της. Ωστόσο, η εισαγωγή σε μεγάλα χρηματιστήρια απαιτεί να πληρούνται αυστηρά κριτήρια και απαιτούνται αυξημένες διατυπώσεις δημοσιότητας. Ο καθένας μπορεί ελεύθερα να αποκτήσει μετοχές και να τις μεταβιβάσει όποτε θέλει. Στην περίπτωση μετοχής που είναι εγγεγραμμένη σε χρηματιστήριο, η τιμή της μετοχής, εκτός από μερίδιο του κεφαλαίου της εταιρείας, περιέχει πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες (σχετικά με την αγορά και την εταιρεία), μαζί με την προσφορά και τη ζήτηση για τη μετοχή, προκαλούν συχνά διακυμάνσεις της τιμής χωρίς ουσιαστική μείωση ή αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας.

Πηγή: Wikipedia

Leave a comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Επιλέξτε ΑρχείοΑνέβασμα αρχείου

    Μείνετε Ενημερωμένοι

    Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
    πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

    7Polyglossia Translations © 2023. All rights reserved.